Privacybeleid

Privacy Statement ChiRunning Nederland en België (hierna te noemen ChiRunning)

________________________________________

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van ChiRunning of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer:Cor Knipmeijer
Onderneming:ChiRunning
Bezoekadres:   P. Zwierslaan 9 7944 KL Meppel Nederland
Email: info@chirunning.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 512 80 241
KvK-nummer: 66507170

ChiRunning is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Doorlopend beter is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Doorlopend beter is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Doorlopend beter, waaronder http://www.doorlopendbeter.nl.

ChiRunning verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door ChiRunning opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door doorlopend beter. Zonder deze gegevensverstrekking is het voor Doorlopend beter niet mogelijk de overeenkomst uit te voeren.

ChiRunning gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit

Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt ChiRunning altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Door ChiRunning worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer e-mailadres;
– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; naam e- mailadres;
– voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt ChiRunning altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@doorlopendbeter.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling; in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte
– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte
– in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan ChiRunning gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor ChiRunning, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd. Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@chirunning.nl.

Het staat ChiRunning vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van ChiRunning ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor Cor Knipmeijer van ChiRunning. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van ChiRunning. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van ChiRunning.


U kunt de privacy statement ook downloaden (PDF-bestand) »